Misja i wizja

Misja i wizja

Misja Przedszkola

Przedszkole w Kłodawie jest placówką bazującą na ponad trzydziestoletnim doświadczeniu. Najważniejszym celem jest dobro i bezpieczeństwo wszechstronnego rozwoju każdego z dzieci. Do osiągnięcia tego celu podejmowane są następujące działania:

 • stworzenie koncepcji pracy ukierunkowanej na rozwój dziecka
 • ukierunkowanie systemu umożliwiającego poznawanie i szanowanie przyrody, kultury i środowiska
 • organizowanie procesu uczenia się i zabawy - komputer
 • zintegrowanie w procesie wychowawczym i kształcącym przedszkola, środowiska rodzinnego i lokalnej społeczności

Wizja Przedszkola

Przedszkole Publiczne w Kłodawie zgodnie z założeniami wdrożonej reformy systemu edukacji kreuje nowy kształt przedszkola przyjaznego, bezpiecznego, które spełnia oczekiwania rodziców, dzieci i nauczycieli oraz jednoczy ich w osiągnięciu wspólnego celu.

Dzieci wykazujące się:

 • wysokim poziomem motywacji i zaangażowania w zajęciach
 • umiejętnością we współżyciu w grupie i dużym poziomem samodzielności

Nauczyciel posiadający umiejętności metodyczne i meta-umiejętności pozwalający na efektywne i sprawne kierowanie procesem edukacyjnym


Program kształcenia:

 • spełniający wymagania reformy programowej
 • podatny w formach i metodach uczenia się i nauczania
 • umożliwiający indywidualizację kształcenia według zdolności i zainteresowań

Baza technodydaktyczna

 • zgodna z wymaganiami prowadzonych zajęć obszarów edukacyjnych
 • umożliwiająca efektywne nauczanie zbiorowe i indywidualne
 • wyposażona w multimedialne pakiety edukacyjne

Zarządzanie przedszkolem charakteryzuje się:

 • sprawnym i skutecznym gospodarowaniem zasobami, systemami informacji i budżetem. Pozyskiwaniem finansów na doposażenie przedszkola
 • kierowaniem personelem motywując do tworzenia optymalnego środowiska dydaktycznego

Zarządzanie jakością obejmujące funkcjonowanie przedszkolnego systemu jakości pracyGłównym naszym celem jest wyposażenie przedszkola w umiejętności pozwalające na poznanie rzeczywistości, zrozumienie jej i interpretowanie.