Absolwent

Absolwent

 

 

Dziecko kończące przedszkole, potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, wykazuje :

 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 •  umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 •  umiejętność współpracy w grupie,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 •  tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
 • samodzielność,
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

posiada:

 • zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • podstawowa wiedzę o świecie;

rozumie, zna, przestrzega:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 • zasady kultury współżycia, postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska;


umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,


nie obawia się:

 • występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • wyrażania swoich uczuć.