RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW

Publiczne Przedszkole „Bajkolandia” w Kłodawie wypełniając obowiązek wynikający z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.(RODO) informuje, że:

   
1) Administratorem danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych i dziecka jest Publiczne Przedszkole „Bajkolandia” z siedzibą ul. Kościelna 15 , 66-415 Kłodawa, reprezentowany przez dyrektora przedszkola.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można kontaktować się poprzez email: bajkolandia@iodo-gorzow.pl bądź listownie na adres siedziby przedszkola,
3) Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce,
4) Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych są w szczególności:
• art.6 ust.1 lit. a) i c) oraz art.9 ust.2 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
• art. 47 ust. 1 pkt.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.,
• w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji.
5) Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych oraz dziecka mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa ,
6) Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych oraz dziecka będą przechowywane przez okres przez okres 5 lat,
7) Macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8) Rodzice / opiekunowie prawni mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wskazanych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka).
9) Podanie pozostałych danych osobowych dziecka, rodziców lub opiekunów prawnych wymienionych w aktach prawnych wskazanych w pkt.4 jest obligatoryjne.
10) Jeżeli uznacie Państwo, że przedszkole przetwarza dane osobowe z naruszeniem RODO, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11) Państwa oraz dziecka dane osobowe nie będą poddane procesowi profilowania.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kłodawie
Administrator

Plik do pobrania z w/w informacją:  obowiązek informacyjny -rodzice   ……