REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA W CZASIE PANDEMII

Regulamin funkcjonowania placówki Przedszkola Publicznego w Kłodawie-skonwertowany
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KŁODAWIE

Obowiązuje od 01.09.2020 r. opracowany w oparciu o obowiązujące wytyczne GIS oraz MEN dla szkół i placówek publicznych.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobiegania, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389), oraz zgodnie z wytycznymi przeciw epidemiologicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli.

I. Przyjmowanie dzieci do placówki
1. Do przedszkola przyjmowane będą jedynie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, przyprowadzane i odbierane również tylko przez osoby zdrowe, osłaniające usta i nos maseczką, i zachowujące bezpieczny dystans społeczny min. 1,5 metra.
2. Rodzice podpisują zgodę na pomiar temperatury.
3. Rodzice dzieci nowo przyjętych będą mogli wejść z dzieckiem do części wspólnej
( szatni) w pierwszych dniach września w celu przygotowania dziecka do wejścia na salę. Rodzic nie wchodzi z dzieckiem na salę. Zachowana ma być zasada 1 rodzic
z jednym dzieckiem oraz przy zachowania wszelkich środków ostrożności : maseczka na usta i nos oraz dezynfekcji rąk i zachowując dystans społeczny w odniesieniu do innych osób w pomieszczeniu min. 1,5 metra.
4. Ogranicza się pobyt w szatni do niezbędnego minimum. Wejście rodziców do przedszkola z dziećmi koordynuje osoba wyznaczone przez dyrektora spośród pracowników.
5. Rodzic dziecka 4, 5 i 6 letniego nie wchodzi do przedszkola. Dziecko odbierane jest przez pracownika obsługi i nadzorowane w szatni. Dziecko udaje się do łazienki i po umyciu rąk wchodzi do sali w której pracuje nauczyciel.
6. Bezpośrednio po spacerach, zabawach na placu zabaw, zajęciach plastycznych, technicznych obowiązuje mycie rak ciepłą wodą i mydłem.
7. Dzieci nie mogą zabierać do przedszkola i wynosić z przedszkola żadnych przedmiotów, zabawek, maskotek itp.
8. W przypadku niepokojących objawów chorobowych dziecka zabezpiecza się osobne pomieszczenie ( gabinet logopedy) który staje się izolatorium i natychmiast powiadamia się rodziców zobowiązując do pilnego odebrania dziecka i udania się po poradę lekarską.

II. Organizacja opieki w placówce
1. Przedszkole czynne od 7/00 do 16/00, rodzic przyprowadza dziecko do 8/30. Po tej godzinie nie ma możliwości przyjęcia dziecka. Rodzic/ opiekun prawny jest zobowiązany do odbioru dziecka do godz. 16/00.
2. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej stałej sali, o określonym czasie funkcjonowania.
3. W miarę możliwości do grupy przyporządkowania są ci sami opiekunowie.
4. Liczebność grup wynosi 25 dzieci. Od godz. 7/00 do 7/30 dzieci łączą się w jednej grupie zbiorczej z zachowaniem odpowiedniej przeznaczonej powierzchni.
5. Dzieci nie będą myły zębów do odwołania.
6. W sezonie letnim cały czas okna będą otwarte. Co najmniej raz na godzinę sala będzie wietrzona . Gimnastyka prowadzona będzie przy otwartym oknie.
7. Przedmioty i sprzęty ( blaty, stoły, krzesła, poręcze, schody itp.) w przedszkolu będą dezynfekowane i należycie utrzymane w czystości.
8. Z sali usunięte są przedmioty i zabawki których nie można skutecznie zdezynfekować.
9. Dzieci w ustalonej kolejności grup będą korzystały z placu zabaw przy przedszkolu. Po odebraniu dziecka rodzic nie może przebywać z dzieckiem na przedszkolnym placu.
10. Podczas pobytu dzieci w przedszkolu będą organizowane wyjścia poza placówkę np. na spacery, polankę, łąkę do lasu.
11. Nauczyciele szczególną uwagę będą zwracali na częste i dokładne mycie rąk ciepłą wodą i mydłem.

III. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Personel kuchenny nie może się kontaktować z dziećmi z grup. Pracownicy obsługi nie mogą przebywać w innych grupach.
2. Ogranicza się do minimum przebywanie osób w placówce z zachowaniem wszelkich ostrożności ( osłona nosa i ust) oraz dezynfekcja rąk.
3. Sprzęt na placu regularnie będzie czyszczony po każdej grupie.
4. Zabrania się korzystanie z placu dzieciom nie i rodzicom po odebraniu dziecka
z przedszkola.
5. Dystrybucja wody pitnej może odbywać się tylko pod nadzorem opiekuna.
6. Dzieci 3– letnie na leżakach w miarę możliwości zachować dystans pomiędzy leżakami. Po zakończonym leżakowaniu następuje dezynfekcja leżaków.

IV. Zalecenia dla rodziców
1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu rodzic informuje o stanie zdrowia dziecka dyrektora lub wychowawcę.
2. Rodzic/opiekun prawny przyprowadza do przedszkola dziecko zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
3. Rodzic nie może przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
4. Rodzice wyjaśniają dzieciom, aby nie zabierało do przedszkola swoich zabawek, maskotek i innych przedmiotów.
5. Należy przypominać dzieciom o podstawowych zasadach higieny. Przypominać
o niedotykaniu twarzy, częstym myciu rąk ciepłą wodą i mydłem oraz o nie podawaniu ręki na powitanie.
6. Zaleca się kontaktować z przedszkolem telefonicznie 95 – 7311353 lub elektronicznie przedszkole15@o2.pl