LOGOPEDIA

 

 

Terapia Logopedyczna w Przedszkolu Publicznym w Kłodawie

        Pomoc Logopedyczna w Placówce Oświatowej regulowana jest podstawą prawną zawierającą Rozrządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach…Na tej podstawie planuje się terapię logopedyczną dzieci z wadami wymowy.

        § 25 . Do zadań Logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:
1) Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji i rozwoju mowy uczniów i eliminowanie jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców w rozpoznawaniu:
a) indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
b) udzielaniu pomocy pedagogiczno-psychologicznej;

Co to jest przesiewowe badanie logopedyczne i jak ono wygląda w przedszkolu:
Jest to krótka zabawa podczas, której dziecko odpowiada na pytania, zagadki itp. W trakcie zabaw dziecko jest badane testem do badań przesiewowych przeznaczonym dla dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas tego badania Logopeda ocenia również spontaniczną mowę dziecka oraz sprawność narządów mowy poprzez wykonanie wybranych ćwiczeń.

Co to jest Terapia Logopedyczna:
– Terapia Logopedyczna to proces wieloetapowy, obejmujący całość specyficznych i zamierzonych oddziałań wykorzystujący osiągnięcia logopedii w celu usunięcia nieprawidłowości lub zaburzenia w zakresie mowy. Terapia Logopedyczna odbywa się w trakcie zajęcia logopedycznych.
– Terapią Logopedyczną powinni być objęci uczniowie, którzy mają nieprawidłowości lub zaburzenia w zakresie mowy i be terapii logopedycznej nie osiągną poprawy.

Fundament Terapii Logopedycznej współpraca w triadzie
Triadę logopedyczną tworzą:
-Logopeda, który postawi diagnozę i zaplanuje terapię logopedyczną z uwzględnieniem jej wszystkich etapów,
-Dziecko, które jest dobrze zmotywowane, a tym samym zainteresowane i zaangażowane w zajęcia logopedyczne zarówno w przedszkolu jak i w domu,
-Rodzice zapoznani z diagnozą i planem terapii. Zaangażowani w wykonywanie systematycznych ćwiczeń w domu.

Harmonogram działań Logopedy w Przedszkolu Publicznym w Kłodawie planowych w roku szkolnym 2019/20:
– Od września do połowy października planowane są logopedyczne badania przesiewowe dzieci 4,5 6-letnich;
– Do badań przesiewowych przystąpią dzieci, których rodzice wyrażą pisemną zgodę.
– W terapii logopedycznej uczestniczy maksymalnie 3 dzieci z tą samą wada wymowy lub 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.
– Zajęcia logopedyczne odbywać się będą raz w tygodniu:
➢ w budynku przedszkola – środa od 8.00 do 12.00,
➢ w oddziale przedszkolnym w budynku szkoły (sala gr. Sówki) – od 8.00 do 11.00.

Przebieg konsultacji po badaniu przesiewowym:

Rodzic podczas indywidualnych konsultacji otrzyma pisemną informację na temat przebiegu logopedycznego badania przesiewowego. Informacja ta nie będzie skierowaniem! Jeżeli rodzic będzie chciał korzystać z pomocy terapeuty z NFZ musi udać się do lekarza po skierowanie. Dokładny termin konsultacji uzależniony jest od daty zakończenia badań przesiewowych. Przedszkolu. Po jej zakończeniu Logopeda poda wychowawcom grup oraz na tablice informacyjne grup dokładne dni i godziny indywidualnych spotkań z rodzicami. Na konsultacje należy się wcześniej umówić .
W przypadku dużej ilości dzieci z wadą wymowy rodzic otrzyma informację o możliwości skorzystania z terapii logopedycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (ul. Pankiewicza 5, tel. 95/ 7-330-467, 95/ 7-330-468).