INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW REKRUTACJI

Kłodawa, 17 marca 2021 r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
DOTYCZĄCA REKRUTACJI

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kłodawie informuje, iż wszystkie dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli deklaracje kontynuacji edukacji przedszkolnej w naszym Przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022, zostały zakwalifikowane i przyjęte.

Rodzice składający wnioski o przyjęcie do przedszkola dziecka po raz pierwszy mogą uzyskać informacji
o wynikach rekrutacji dnia 24 marca od godziny 14.00 wyłącznie telefonicznie pod numerem 95 73 11 353
. Osoby, którym nie uda się skontaktować z przedszkolem w/w dniu proszeni są o kontakt telefoniczny
o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do przyjęcia w dniu 25 lub 26 marca 2021 r.

Ze względu na stan epidemii i zgodnie z obostrzeniami panującymi w całym kraju prosimy rodziców/opiekunów prawnych wyłącznie o kontakt telefoniczny 95 73 11 353 lub mailowy przedszkole15@o2.pl z przedszkolem
w sprawie rekrutacji.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kłodawie
Stanisława Szpyra